Skip to main content
Kolejnym tańcem wybieranym jako pierwszy do wesela jest Walc Wiedeński. Ten taniec to król wszystkich tańców – pięk­ny, do­stoj­ny i od­da­ją­cy at­mos­fe­rę tej uro­czy­sto­ści. Moż­na rzec, że jest odzwier­cie­dle­niem sza­cun­ku oka­za­ne­go swo­jej żonie. Na par­kie­cie No­wo­żeń­cy po­win­ni pre­zen­to­wać się ele­ganc­ko i do­nio­śle. Smut­ny to wi­dok, gdy or­kie­stra za­gra wal­ca, a pa­ra nie wie­dząc, o co cho­dzi prze­stę­pu­je z no­gi na no­gę nie bar­dzo na­wet ła­piąc rytm. Oczy­wi­ście moż­na unik­nąć te­go dys­kom­for­tu ucząc się prostych figur połączonych z efektownymi przejściami, czy nawet podnoszeniami partnerki. Walc nie jest bardzo trudny do nauczenia, ale wymaga kilku lekcji tańca. W tym roku bezapelacyjnie króluje Ed Sheeran w piosence Perfect.
Pa­mię­taj­cie o tym, że jak za­tań­czy­cie, tak zosta­niecie ode­bra­ni przez Wa­szych go­ści, a grom­kie bra­wa oraz sło­wa za­chwy­tu bę­dą po­dzię­ko­wa­niem za Wasz uda­ny ta­niec.
Za­tańcz­cie wal­ca wie­deń­skie­go a zo­ba­czy­cie jak ży­cie Wa­sze tań­cem i mi­ło­ścią bę­dzie usła­ne…
Zapraszam na lekcje do Szkoły Tańca Gryf.