Walc angielski

Narodziny walca angielskiego nastąpiły na początku XX wieku, a mianowicie w 1920r. – w Anglii. Za prekursora walca angielskiego uważa się brytyjskiego nauczyciela tańca Victora Silvestera. Pod­sta­wo­we fi­gu­ry, z któ­rych kom­po­no­wa­na jest cho­re­ogra­fia te­go tań­ca, opar­te są na ru­chu po li­nii uko­śnej. Da­je to w efek­cie płyn­ność, harmonijność i względ­ną ła­twość po­ru­sza­nia się do­oko­ła par­kie­tu, w kie­run­ku prze­ciw­nym do ru­chu wska­zó­wek ze­ga­ra. Styl angielski bazuje na naturalnych ruchach ciała partnerów.

To taniec swingowy, wirowy oraz metronometryczny. Me­lo­dia wal­ca an­giel­skie­go czę­sto przy­po­mi­na szczę­śli­we chwi­le let­nich wie­czo­rów, a także pięk­ną ro­man­tycz­ną mu­zy­kę. Te de­li­kat­ne, ryt­micz­ne me­lo­die „ch­wy­ta­ły za ser­ce” ca­łe po­ko­le­nia po­wo­du­jąc, że dzi­siaj walc jest lu­bia­ny na ca­łym świe­cie. Walc angielski powinien tworzyć długie linie, zachowując dystyngowany charakter stylu. Jest tańcem słynącym z romantycznego charakteru oraz wolnego taktu.

Walc angielski jest bardzo spokrewniony z walcem wiedeńskim, z tym że jest ,,wolniejszy” od walca wiedeńskiego. Styl angielski bazuje na naturalnych ruchach ciała partnerów. Ważnym elementem w tym tańcu jest utrzymanie ramy. Ruch partnerów powinien być płynny, finezyjny i ma podkreślać wyraz artystyczny oraz emocje. Pro­sta kon­struk­cja fi­gur pod­sta­wo­wych w po­łą­cze­niu z wpa­da­ją­cym w ucho po­wta­rza­ją­cym się ryt­mem są wprost ide­al­ne dla stwo­rze­nia nie­skrę­po­wa­nej at­mos­fe­ry.

Je­śli sły­szysz mu­zy­kę i mo­żesz po­li­czyć 1,2,3 – to i Ty mo­żesz przy­łą­czyć się do Klu­bu Sym­pa­ty­ków Wal­ca. Walc jest zwy­kle pierw­szym tań­cem ja­kie­go uczy się po­cząt­ku­ją­cych w szko­le tań­ca. Jest również bardzo często wybierany przez pary jako pierwszy taniec na weselach. Pamiętajcie, że pew­ność sie­bie jest se­kre­tem do osią­gnię­cia suk­ce­su we wszyst­kich for­mach tań­ca.

Technika

Ruch partnerów przypomina łódź poruszającą się po falującej wodzie.

Rytm

Metrum walca angielskiego jest równe 3/4. Natomiast tem­po tego tańca wynosi 30 – 31 taktów/min.

Play Video

Zobacz jak wygląda walc angielski

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do dyspozycji, aby odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Dowiedz się więcej