Quickstep

Quickstep w prze­ci­wień­stwie do in­nych tań­ców stan­dar­do­wych – nie po­sia­da wy­od­ręb­nio­nej hi­sto­rii i źró­deł po­cho­dze­nia. Ta eks­cy­tu­ją­ca, no­wa mu­zy­ka mia­ła za­sad­ni­czy wpływ na styl tań­ca to­wa­rzy­skie­go. Po­wol­ne tem­po fok­stro­ta spo­wo­do­wa­ło, że or­kie­stry dla uroz­ma­ice­nia za­baw za­czę­ły gry­wać utwo­ry o szyb­szym tem­pie. W ten właśnie sposób po­wsta­ła szyb­ka od­mia­na fok­stro­ta – qu­ick­step. Qu­ick­ste­pa ofi­cjal­nie po raz pierw­szy za­tań­czo­no w 1927 ro­ku na słyn­nym tur­nie­ju tań­ca Star Com­pe­ti­tion.

Ży­wa mu­zy­ka, za­ska­ku­ją­ce kro­ki, po­god­ny i we­so­ły na­strój – oto wła­śnie qu­ick­step. Jest to energiczny, dynamiczny, przestrzenny ta­niec, opar­ty na kro­kach spa­ce­ru i chas­se, któ­ry do­brze pa­su­je do mu­zy­ki z czte­re­ma ude­rze­nia­mi w tak­cie. Tak jak w wal­cu, pod­sta­wo­we fi­gu­ry opar­te są na ru­chu po li­nii uko­śnej. Ze względu na szybkie tempo, można zauważyć mniej wyraźną akcję swingową. Wyjątkową cechą quickstepu są podskoki, naprzemienne przyspieszenie i zwalniane, które nadają tańcu wdzięku.

Quickstep to niezwykle żywiołowy, swingowy taniec, który swoją dynamiką zachwyci każdego z Was. Cechuje się naprzemiennym przyspieszaniem i zwalnianiem, licznymi podskokami nadające choreografii lekkości oraz płynności. Biodra powinny być blisko siebie, twarze lekko zwrócone w lewo, a głowy uniesione. Ciała partnerów muszą być cały czas w ruchu.

Za­glą­da­jąc do szko­ły tań­ca na­uczy­cie się kro­ków pod­sta­wo­wych qu­ick­ste­pa.  Ze wzglę­du na cha­rak­ter te­go tań­ca, moż­na go za­pre­zen­to­wać rów­nież na wła­snym we­se­lu, ja­ko pierw­szy ta­niec. Je­śli jed­nak bo­icie się tak wy­so­ko mie­rzyć, po­zo­stań­cie wier­ni spokojniejszemu wal­co­wi, któ­re­go pięk­ne nu­ty w mi­ły spo­sób roz­pocz­ną Wa­sze we­se­le.

Technika

Kroki w przód powinny być stawiane od pięty, a kroki do tyłu od palców. Natomiast kroki boczne powinny być tańczone na podeszwach.

Rytm

Cechuje się metrum parzystym 4/4. Pierwsze i trzecie uderzenie w takcie jest najbardziej akcentowane. Tem­po wynosi około 48-50 taktów/min.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do dyspozycji, aby odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Dowiedz się więcej