Walc wiedeński

Zaliczany jest do wielkiej piątki tań­ców stan­dar­do­wych obo­wią­zu­ją­cych na tur­nie­jach ta­necz­nych, a także posiada bogatą historię. Po raz pierwszy pojawił się na salonach w XVII-XVIII wieku i najprawdopodobniej wywodzi się z Niemiec i Austrii. Na jego rozwój wpłynęła głównie muzyka tworzona w tamtym okresie przez Johanna Straussa.

Walc wiedeński to taniec dość dynamiczny, elegancki, a przede wszystkim przestrzenny. Do tej pory cieszy się niezmiernie dużym zainteresowaniem. Można go tańczyć w wersji dwukrokowej lub trzykrokowej. Każdy raz w ży­ciu, kto sta­je na ślub­nym ko­bier­cu po­wi­nien za­tań­czyć walca wiedeńskiego dla ład­nej opra­wy wła­sne­go we­se­la. Ta­kim tań­cem jest walc wie­deń­ski -romantycznym i od­da­ją­cym at­mos­fe­rę weselnej uro­czy­sto­ści. Prawie każda Pa­ra Mło­da roz­po­czy­na przy­ję­cie we­sel­ne tym tań­cem.

Walc wiedeński ma charakter liryczny i romantyczny. Pojawiają się przejścia i spektakularne unoszenia, które upiększają choreografię. Narzeczeni decydują się na walca wiedeńskiego, ze względu na jego zjawiskowość. Na par­kie­cie no­wo­żeń­cy po­win­ni pre­zen­to­wać się do­nio­śle, dostojnie. Smut­ny to wi­dok, gdy or­kie­stra za­gra wal­ca, a pa­ra nie wie­dząc, o co cho­dzi prze­stę­pu­je z no­gi na no­gę nie bar­dzo na­wet ła­piąc rytm. Oczy­wi­ście moż­na unik­nąć te­go dys­kom­for­tu wi­ru­jąc w ryt­mie wal­ca tak jak być po­win­no. Na­le­ży po pro­stu zaj­rzeć do szko­ły tań­ca, gdzie pro­fe­sjo­na­li­ści na­uczą Was jak zapre­zen­to­wać się w tym naj­waż­niej­szym tań­cu w ży­ciu.

Pa­mię­taj­cie o tym, że jak za­tań­czy­cie, tak zosta­niecie ode­bra­ni przez Wa­szych go­ści, a grom­kie bra­wa oraz sło­wa za­chwy­tu bę­dą po­dzię­ko­wa­niem za Wasz uda­ny ta­niec. Za­tańcz­cie wal­ca wie­deń­skie­go, a zo­ba­czy­cie jak ży­cie Wa­sze tań­cem i mi­ło­ścią bę­dzie usła­ne.

Technika

Cechuje się wirowymi obrotami. Kroki do przodu stawiane są od pięty. Kroki do tyłu (od palców), a kroki boczne (na  podeszwach).

Rytm

Charakteryzuje się nieparzystym metrum równym 3/4. Daje to około 180 uderzeń/min. Tem­po wynosi około 60 taktów/min.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do dyspozycji, aby odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Dowiedz się więcej