Walc angielski

Ta­niec jest jed­ną z naj­bar­dziej na­tu­ral­nych form ludz­kiej ak­tyw­no­ści, nio­są­cą ze so­bą wie­le ko­rzy­ści – jak choć­by tą, że jest to naj­lep­szy i naj­prost­szy spo­sób za­wie­ra­nia zna­jo­mo­ści i na­wią­zy­wa­nia kon­tak­tów to­wa­rzy­skich.

Ta­niec to­wa­rzy­ski ja­ki zna­my dzi­siaj, skła­da się z dwóch róż­nych sty­lów ta­necz­nych na­zy­wa­nych „Stan­dar­do­wy­m” i „Ła­ciń­ski­m”

Pierw­sze po­ja­wi­ły się na sce­nie tań­ce stan­dar­do­we, któ­re swo­je za­ist­nie­nie za­wdzię­cza­ły no­wej mu­zy­ce, wy­wo­dzą­cej się z Ame­ry­ki i po­wo­li opa­no­wu­ją­cej świat we wcze­snych la­tach dwu­dzie­ste­go stu­le­cia. Ten no­wy dźwięk, afro­-a­me­ry­kań­skie­go po­cho­dze­nia, na­zy­wał się RAGTIME.

W okre­sie po­mię­dzy 1920 i 1930 ro­kiem gru­pa bry­tyj­skich za­wo­dow­ców stwo­rzy­ła czte­ry tań­ce: Walc An­giel­ski, Fok­strot, Qu­ick­step i Tan­go. W Wal­cu An­giel­skim zo­stał wpro­wa­dzo­ny ruch nbsp;po li­nii uko­śnej, na ba­zie któ­re­go stwo­rzo­no pod­sta­wo­we fi­gu­ry

WALC – Me­lo­dia Wal­ca An­giel­skie­go czę­sto przy­po­mi­na szczę­śli­we chwi­le let­nich wie­czo­rów, pięk­ną ro­man­tycz­ną mu­zy­kę i wszyst­ko to po­wo­du­je, że wła­śnie chce się żyć. Te de­li­kat­ne, ryt­micz­ne me­lo­die „ch­wy­ta­ły za ser­ce” ca­łe po­ko­le­nia po­wo­du­jąc, że dzi­siaj Walc jest lu­bia­ny na ca­łym świe­cie.

Mó­wi się, że Walc wziął swój po­czą­tek ze sta­re­go lu­do­we­go tań­ca z Au­strii i po­łu­dnio­wych Nie­miec. Walc, któ­ry po­wstał na po­cząt­ku XX wie­ku gra­ny jest w tem­pie 30 ude­rzeń na mi­nu­tę. Pod­sta­wo­we fi­gu­ry, z któ­rych kom­po­no­wa­na jest cho­re­ogra­fia te­go tań­ca, opar­te są na ru­chu po li­nii uko­śnej. Da­je to w efek­cie płyn­ność i względ­ną ła­twość po­ru­sza­nia się do­oko­ła par­kie­tu, w kie­run­ku prze­ciw­nym do ru­chu wska­zó­wek ze­ga­ra.

Pew­ność sie­bie jest se­kre­tem do osią­gnię­cia suk­ce­su we wszyst­kich for­mach tań­ca.

Je­śli sły­szysz mu­zy­kę i mo­żesz po­li­czyć 1,2,3 – to i Ty mo­żesz przy­łą­czyć się do Klu­bu Sym­pa­ty­ków Wal­ca.

Zna­jo­mość te­go tań­ca da­je Ci w to­wa­rzy­stwie wie­le atu­tów. Walc jest zwy­kle pierw­szym tań­cem ja­kie­go uczy się po­cząt­ku­ją­cych w szko­le tań­ca. Pro­sta kon­struk­cja fi­gur pod­sta­wo­wych w po­łą­cze­niu z wpa­da­ją­cym w ucho po­wta­rza­ją­cym się ryt­mem są wprost ide­al­ne dla stwo­rze­nia nie­skrę­po­wa­nej at­mos­fe­ry i umoż­li­wia­ją na­bra­nie pew­no­ści sie­bie.

War­to za­pi­sać się na kurs, spró­buj­cie swo­ich sił, a nie po­ża­łu­je­cie!

(tekst na pod­sta­wie Wal­te­ra La­ir­d’a)